Handreiking kleine marters

Noord-Brabant is één van de weinige provincies die de kleine marterachtigen (Bunzing, Wezel en Hermelijn) niet op de vrijstellingslijst heeft gezet. Dit betekent dat deze soorten in Noord-Brabant net zo streng beschermd zijn als bijvoorbeeld de Das en de Steenmarter. De provincie is namelijk van mening dat deze soorten een belangrijke plaats innemen in de (gewenste) Brabantse biodiversiteit.

Een eenduidige aanpak van bescherming van Bunzing, Wezel en Hermelijn in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling ontbrak echter nog. Om deze reden heeft de provincie Noord-Brabant de “Handreiking kleine marters in relatie tot soortbescherming” op laten stellen. De handreiking geeft de meest actuele kennis over de kleine marterachtigen en biedt een handvat voor eventuele ontheffingverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. NWCadvies zal uiteraard gebruikmaken van de handreiking bij projecten die mogelijk nadelige effecten kunnen hebben op deze bijzondere dieren.

Klik hier voor de handreiking

Bunzing Foto: R van Jeveren