BREEAM Landgebruik & Ecologie

BREEAM is een methodiek waarmee de duurzaamheidsprestaties van gebouwen kunnen worden beoordeeld. Het is hiervoor wereldwijd het meest gebruikte keurmerk. BREEAM-NL is de Nederlandse versie van dit keurmerk. Een BREEAM-certificering kan een groen imago bevorderen en geeft een waardevermeerdering (zowel financieel als belevingswaarde) voor investeerders, kopers en huurders.

Het NWC heeft ruime ervaring met het opstellen van zogenaamde natuurrapportages voor de categorie Landgebruik & Ecologie van BREEAM. Aan de hand van een veldbezoek en literatuuronderzoek bepalen we de huidige ecologische en landschappelijke waarde van het plangebied, we beoordelen voor welke plant- en diersoorten het plangebied potentieel leefgebied vormt, welke plant- en diersoorten er al voorkomen en welke maatregelen genomen kunnen worden om het plangebied in de toekomstige situatie geschikt te maken als leefgebied voor bepaalde soorten. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het realiseren van vleermuis- en vogelverblijfplaatsen in de bebouwing, het creŽren van bloemenrijke plekken voor vlinders, het aanbrengen van groene gevels of groene, biodiverse daken, of het aanleggen van een amfibieŽnpoel. Om het medegebruik van planten en dieren op de lange termijn te waarborgen, wordt door NWCadvies ook een beheerplan opgesteld waarin vastgelegd wordt welke beheer- en onderhoudsmaatregelen getroffen dienen te worden en hoe monitoring en/of evaluatie plaatsvindt.

Voor meer informatie over BREEAM Landgebruik & Ecologie kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

logo Breeam